De groei van de digitale communicatie in de afgelopen jaren heeft een aanzienlijke invloed gehad op de manier waarop klanten bureaus betalen.Sinds de laatste trend, die gebaseerd was op betaling op basis van resultaten, zijn de vergoedingsmethoden geëvolueerd en complexer en geavanceerder geworden. Klanten en bureaus streven ernaar effectievere, op waarde gebaseerde relaties aan te bieden.

Ook al zijn de betalingsmethoden zijn veranderd, de regels zijn dat niet. De beste betaalcontracten tussen klanten en bureaus volgen al een aantal jaren dezelfde tien richtlijnen:

 • Contracten zijn gemakkelijk te begrijpen en te beheren
 • Ze zijn eerlijk en duidelijk voor zowel de klant als het agentschap
 • Belangen en prioriteiten van klanten worden afgestemt op het bureau
 • Het contract wordt afgerond voordat de samenwerking van start gaat.
 • U moet in het bezit zijn van een schriftelijk bewijs van de overeenkomst
 • U moet flexibel genoeg zijn om u aan te passen aan mogelijke veranderingen
 • De hoogste leiding moet erbij worden betrokken en de beginselen moeten duidelijk tussen beide partijen worden gecommuniceerd.
 • Het moet in staat zijn de tand des tijds te weerstaan en veranderingen door te voeren.
 • De overeenkomst moet gebaseerd zijn op aanvaarde voorwaarden.
 • Het is belangrijk om een account en een follow-up te hebben

Wat zijn de verschillende vergoedingsmethoden?

Vergoeding Agentschap

Voor communicatiebureaus bestaan tal van vergoedingsmethoden. Elke vergoedingsmethode heeft kenmerken die de relatie van de cliënt en agentschap beïnvloeden. Het is van groot belang dat we een combinatie van verschillende selecteren die het beste aansluiten bij de werkmethoden van het agentschap en de taken van het contract.

De hier genoemde zijn de meest voorkomende:

De Commissie

Het is lange tijd de meest voorkomende vorm van een vergoedingsmethode geweest. Vandaag de dag wordt het steeds meer vervangen door een vergoeding op basis van een ” honorarium ” of door gemengde methoden.

Dit is een in het contract vastgesteld percentage dat wordt toegepast op de bruto- of netto-investeringen van het agentschap. Het percentage zal hoger of lager zijn, afhankelijk van de gevraagde media. Het is derhalve van essentieel belang dat deze berekeningsgrondslag vooraf wordt vastgesteld en in het contract wordt vermeld. Deze commissie kan zowel op gemandateerde als op niet-mandateerde diensten van toepassing zijn.

Om het bedrag van de commissie te verantwoorden, is het belangrijk het bedrag van deze investeringen te bepalen en ze te vergelijken met de middelen die nodig lijken voor de activiteiten van het agentschap. Op basis hiervan berekent het agentschap de middelen die aan de adverteerder ter beschikking worden gesteld.

Voordelen:

 • Eenvoudig te berekenen nadat het commissiepercentage is vastgesteld en de berekeningsgrondslag is verduidelijkt.
 • Volledig gekoppeld aan het volume van de activiteit.
 • Eenvoudige internationale vergelijking.

Nadelen:

 • De hoogte van de provisie is moeilijk vast te stellen, afhankelijk van de verwachte dienstverlening.
 • Bij bezuinigingen of annulering van de begroting, geen vergoedingen aan het agentschap, zelfs als het verrichte werk goed is gedaan.
 • Meer geschikt voor media dan non-media.
 • De klant/agentschap discussie richt zich meer op een tarief dan op de effectiviteit van de dienstverlening.
 • De validatie van de vergoeding komt vaak laat.

Vergoedingen

De vergoedingen worden berekend op basis van de behoeften van de opdrachtgever en de door het agentschap te implementeren middelen. Dit werk moet aan het begin van elke nieuwe campagne of eenmaal per jaar worden gedaan.

Vaste vergoedingen

Deze bestaan uit een periodieke betaling van een vooraf bepaald bedrag, van de opdrachtgever aan het agentschap. Wat de commissie betreft, hangen de vergoedingen af van de omvang van de activiteit en de middelen die door het agentschap moeten worden ingezet. Het is de taxatie van deze middelen die de vergoedingen zal bepalen.

De componenten van de vergoedingen, zowel in termen van personeel (bekwaamheid, ervaring, betrokkenheid, enz.) als in termen van middelen en instrumenten, worden in detail beschreven.

Vergoedingen in bestede tijd

In tegenstelling tot de vaste vergoedingen worden zij maandelijks vastgesteld volgens de door het agentschap opgestelde tijdschema’s. Deze tijden worden vervolgens getaxeerd met de loonkostprijs.

Voordelen:

 • Ze houden op een globale manier rekening met de kosten van het werk en de nodige middelen. De vergoedingen zijn goed aangepast aan het belang en de moeilijkheidsgraad van de dienst.
 • Dit is een vaste financiële verplichting voor de opdrachtgever.
 • Ze houden rekening met de risico’s van het merk en zelfs bij problemen zijn de vergoedingen van het agentschap gegarandeerd.
 • Dit geeft de opdrachtgever een beter beeld van waar de kosten vandaan komen.
 • Ze stellen het bureau in staat om de werkelijke kosten van zijn klanten in te schatten.

Nadelen:

 • Er wordt weinig rekening gehouden met de kwaliteit van het werk.
 • Vereist een moeilijke controle van de werkelijk bestede tijd.
 • Het Agentschap moet een analytische boekhouding opzetten

Aanmoedigingspremies

Ook wel “incentives” genoemd, is een vergoeding waarvan de betaling door de opdrachtgever gebaseerd is op het bereiken van doelstellingen die samen met het agentschap worden bepaald. Ze kunnen zowel kwantitatief (prestaties van de agentschappen) als kwalitatief zijn. Het succes van deze betaalmethode is te verklaren door het feit dat adverteerders rekening kunnen houden met de efficiëntie en winstgevendheid van hun investering.

Opdat winstdeling haar rol als “motivator” ten volle zou kunnen spelen, moet dit als een compensatiepremie worden beschouwd. Het feit dat de steun niet volledig wordt betaald, mag het economisch evenwicht niet in gevaar brengen.

Om de incentives toe te passen, moet de opdrachtgever geloven in het vermogen van het agentschap om de gestelde doelen te bereiken.

Voordelen:

 • De vergoeding is meer gerechtvaardigd omdat de opdrachtgevers betalen in verhouding tot het behalen van de verwachte resultaten.
 • Het is een motiverend instrument voor het agentschap.

Nadelen:

 • De aanmoedigingscriteria zijn moeilijk te formaliseren.
 • Het vereist een al bestaande relatie tussen beide partijen voordat het tot stand komt.
 • Er moet voor worden gezorgd dat de incentives geen averechtse effecten hebben.

Gemengde vergoedingsmethoden

Alle onderstaande methoden kunnen worden gecombineerd. Afhankelijk van de toevertrouwde taken, de omvang van de beheerde budgetten en de relatie met het agentschap kan de vergoeding immers worden aangepast.

De adverteerder en het agentschap kunnen samen beslissen op basis van een vergoeding (type vergoeding) om het agentschap een minimuminkomen te garanderen. Vervolgens kan, afhankelijk van de verwerkte volumes, de variabele vergoeding elkaar overlappen en kan, als het de bedoeling is de prestaties van het agentschap te verbeteren, de winstdeling een aanvulling vormen op de uitkering.

Andere vormen van beloning

Het is belangrijk op te merken dat er een veelvoud aan andere betalingsmethoden zijn die veel minder worden gebruikt, maar in sommige gevallen praktisch kunnen zijn.

Kosten van consulting en concept

Consulting- of conceptkosten zijn eenmalig vastgelegde kosten ter dekking van de kosten voor de ontwikkeling van het creatieve concept van een campagne. Ze zijn gebaseerd op de geschatte waarde van een idee voor de onderneming van de klant en het verwachte gebruik ervan in een afgesproken context over een bepaalde periode. Deze methode is nuttig voor klanten die nieuw zijn in digitale marketing.

Vergoeding op waarde

Sommige klanten hebben compensatiesystemen ingevoerd die gebaseerd zijn op een beoordeling van de prestaties van het agentschap in termen van output en resultaat.

Voorbeeld van een betaling aan een agentschap

 1. De eerste stap is het onderhandelen over het werkterrein. De klant bepaalt. Het agentschap stelt vragen.
 2. Overeenkomst over de arbeidstijd: voor hoe lang wordt het agentschap ingeschakeld?
 3. Overeenkomst over het desbetreffende werkterrein.
 4.  Het bureau moet de kosten voor zijn rekening nemen en een werkplan opstellen dat het met de opdrachtgever deelt.
 5. Beide partijen komen overeen met een vergoeding voor het agentschap.
 6. Klanten en bureaus maken samen afspraken over key performance indicators (KPI’s)
 7. Op dit moment hebben de opdrachtgever en het bureau een overeenstemming bereikt over het bedrag dat de opdrachtgever aan het bureau moet betalen.
 8. Ook is bepaald hoe de prestaties zullen worden geëvalueerd en hoe de compensatie zal worden beoordeeld.
 9. Tot slot: slotbesprekingen over de vorm en het type opdracht.

Betalingsmethoden Agentschappen

Conclusie

Er is een overvloed aan betalingen voor agentschappen. Elke betaling heeft zijn de voor- en nadelen en het zijn de verleende diensten of de relatie met het agentschap die het beste type zal bepalen.

Daarom is het heel belangrijk om eerst met uw agentschap te overleggen over de aard en de hoogte van de vergoeding. Pas als de onderhandelingen zijn afgerond, kunnen de samenwerking en de werkzaamheden van start gaan.

Stel jezelf de juiste vragen, evalueer alle mogelijkheden en wees zeker van je wensen en behoeftes; de rest zal volgen.

Bekijk ook eens onze andere artikelen:

Of:Deel Uw Ervaring Op De Sortlist Blog!

 

Categorieën: Media planning

0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *